Квалификационна карта на водача


Удостоверенията се подават в Регионалната Дирекция Автомобилна Администрация със съответното заявление. След подаването на тези документи се получава Квалификационната Карта на Водача.
Наредба 41 от 04.08.2008 г. Публикувана в ДВ бр.73 от 19.08.08 г. Въвежда специално обучение на водачите, превозващи товари и пътници, което се удостоверява с квалификационна карта на водача. Всички професионални водачи, които искат да превозват пътници и товари трябва да са придобили съответната начална квалификация, а след това на всеки пет години подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията си.

Наредба 41 е съобразена с директива 2003/59/ на ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15.07.2003г. Относно професионалната квалификация на водачите, които притежават категории и подкатегории С1, С1+Е, С, С+Е, Д1, Д1+Е, Д, Д+Е и извършват обществен превоз на пътници и товари и за превоз за собствена сметка.

Тя се получава след като се изкарат специални курсове за начална квалификация и се положат успешно предварителните изпити .

Продължителността на обучение в тях не трябва да е по-малка от 280 часа, от които не по-малко от 20 часа са за управление на автомобил от съответната категория. Част от последното може да бъде осъществявано на специална площадка, оборудвана със съоръжения, които имитират различни пътни и атмосферни условия.
В наредбата се предвижда и ускорено обучение на водачите за начална квалификация, без да се променя съдържанието и обемът на информацията. При него продължителността не трябва да е по-малко от 140 часа, от които 10 часа за управление на съответния автомобил.

Дневната натовареност на обучаваните не може да бъде повече от 8 учебни часа (продължителността на 1 учебен час е 45 минути. Ясно е , че повечето водачи ще се ориентират точно към съкратеното обучение. Единственото, което се изисква от тях в този случай, е малко по-висока възраст (за С, С+Е, D и D+E), отколкото при пълния курс. За да могат да се запишат в съкратената форма, единственото изискване е да са поне на 21 години за категории С и С+Е (при горна граница за пълната програма на обучение 18 г.) и 23 години за категории D и D+E (при горна граница за пълен курс 21 г.). Ако водачът има свидетелство за професионална компетентност за превоз само на товари или само на пътници, той се обучава само по теми, които са специфични за новата квалификация. Съответно трябва да изкара 70 часа, а по ускорената процедура – от 35 часа.

Водачите трябва на всеки 5 години да карат курсове за периодично обучение. Това ще става преди изтичане на срока на валидност на картата им за квалификация, която ще бъде със същия срок. Ако случайно тя вече е изтекла, също ще трябва да минат през периодично обучение, преди да се качат зад кормилото.
В случай че някои водачи са престанали да изпълняват своята професия дълго време и решат да се завърнат в бранша, също трябва да изкарат курсове за периодично обучение. То ще трябва да е с продължителност от 35 часа, от които не по-малко от 5 са за управление на автомобила. Допуска се обучението да се провежда на отделни части, които не трябва да са по-малки от 7 часа. Така, вместо да отделят цяла седмица за ходене на курсове, водачите могат да ходят примерно 5 поредни съботи. В края на обучението, ако успешно положат изпитите, те ще получат удостоверение за професионална компетентност за извършване на превози на товари и пътници.

Всеки курс за начална квалификация ще приключва с изпит пред комисия, определена от фирмата, която организира обучението. Изпитът е теоретичен и съдържанието му е съгласно изискванията на учебната програма. В един ден на него ще могат да се явяват до 30 души. Фирмата организатор се задължава да съхранява 5 години цялата документация от изпита. Самият изпит се състои от 2 части. В първата се решава тест от 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможни. Тестовете са индивидуални за всеки кандидат и времето за решаването им е 60 минути. В наредбата изрично се казва, че верните отговори трябва да се отбележат със знака „Х“, като корекции не се допускат. За успешно издържали се смятат тези, които са отговорили правилно на повече от 50 въпроса.
Само те имат право да се явят на втората част. Нейната продължителност е 120 минути. Тя също е индивидуален тест, но този път с 20 отворени въпроса с посочване на отговор плюс допълнително решаване на 2 казуса, които ще са общи за цялата група. За да вземат успешно изпита, кандидатите трябва да са отговорили правилно минимум на 15 въпроса и да са получили не по-малко от 60% от точките, предвидени за правилен отговор на казусите.
Кандидатите нямат право да напускат залата, преди окончателно да са предали изпитните тестове. Председателят на комисията може да отстрани преждевременно от залата всеки, който нарушава реда за провеждане на изпита.
Изпитната комисия оценява тестовете и казусите от втората част в 14-дневен срок. След като резултатите бъдат обявени, кандидатите, които желаят, ще могат да си видят изпитните работи и да си отбележат съответните грешки.
Взелите успешно само първата част на изпита, следващия път се явяват само на втората. Ако пък са получили положителна оценка само на отворените въпроси от втората част, но не са решили правилно казусите, при следващо явяване ще се явяват само за казусите.

Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава свидетелство за професионална компетентност. На негова база се пуска заявление по образец до министъра на транспорта за издаване на Карта за квалификация на водач на МПС. Това ще става в 30-дневен срок.
Курсовете за начална квалификация на водачите за превоз на товари и пътници вече стартират. Те ще бъдат задължителни за водачи, придобили правоспособност след 10.09.2008 г. Останалите „стари“ водачи ще трябва да се явят на периодично обучение, след което ще получат своята карта. В наредбата е направен специален график за сроковете, в които това трябва да стане. Те са в зависимост от годината, в която е придобита правоспособността.